Inside of My Bag

  • Driver : Titleist 917 D2 9.5deg Shaft Fujikura Speeder Evolution 661 S flex
  • 3wood : Titleist 917 F2 13.5deg Shaft Fujikura Speeder Evolution II 611 S flex
  • 5wood : Titleist 917 F3 18deg Shaft Fujikura Speeder Evolution II 611 S flex
  • 3 Iron : Titleist 716 M-TB Shaft ProjectX 5.5
  • 4-9 Iron : Titleist 716 AP2 Shaft ProjectX 5.5
  • 48deg Wdge : Titileist Volky SM6 48-08 Shaft ProjectX 5.5
  • 52deg Wdge : Titileist Volky SM6 52-12 Shaft ProjectX 5.5
  • 56deg Wdge : Titileist Volky SM6 56-10 Shaft ProjectX 5.5
  • 60deg Wdge : Titileist Volky SM6 60-08 Shaft ProjectX 5.5
  • Putter : Taylormade Spyder Jason Day 34″